Permisos

• Permiso AM

• Permiso A1

• Permiso A2

• Permiso A

• Permiso B

• Permiso B+E

• Permiso C1

• Permiso C

• Permiso D1

• Permiso D

• Permiso E

• Autorización BTP

Permiso AM

Autoriza a conducir:
- Ciclomotores de dúas ou tres rodas e cuadriciclos lixeiros.
O conductor deberá ter 18 anos para levar un pasaxeiro, e ademais, o ciclomotor debe estar homologado para dúas plazas.

Idade mínima: 15 años (14 anos ata Setembro de 2010)

Probas a realizar:
● Exame Teórico Específico
● Exame de Maniobras

Permiso A1

Autoriza a conducir:

- Motocicletas cunha cilindrada máxima de 125 centímetros cúbicos, unha potencia máxima de 11 kilovatios e unha relación potencia/masa igual ou inferior a 0,1 kilovatios/kilogramo.
- Vehículos para personas de movilidade reducida.
- Vehículos de tres rodas e cuadriciclos cuia potencia máxima non exceda de 15 kilovatios.

A obtención do permiso da clase A1 implicará a concesión do da clase AM.

Idade mínima: 16 años

Probas a realizar:

● Examen Teórico (en caso de non ser titular do Permiso B)
● Exame Teórico Específico
● Exame de Maniobras
● Exame de Circulación

Permiso A2

Autoriza a conducir:
- Motocicletas cunha potencia máxima de 35 kilovatios e unha relación potencia/masa igual ou inferior a 0,2 kilovatios/ kilogramo.

A obtención do permiso da clase A2 implicará a concesión do da clase A1.

Idade mínima: 18 años

Probas a realizar:
● Examen Teórico
(en caso de non ser titular do Permiso A1 ou B)
● Exame Teórico Específico
● Exame de Maniobras
● Exame de Circulación

Permiso A

Autoriza a conducir:
- Toda clase de motocicletas, con ou sin sidecar.
- Vehículos de tres rodas e cuadriciclos.

Idade mínima: 20 anos, pero ata os 21 anos non autorizará a conducir vehículos de tres rodas e cuadriciclos cuia potencia máxima exceda de 15 kilovatios.

Sólo poderá expedirse a conductores que xa sexan titulares dun permiso en vigor da clase A2 con, alo menos, dous años de antigüidade.

Permiso B

Autoriza a conducir:
- Automóviles (incluíndo vehículos de tres rodas e cuadriciclos) cuia masa máxima autorizada sexa igual ou inferior a 3.500 kg e cuio número de asentos, incluído o do condutor non exceda de nove.
- Vehículos para persoas de movilidade reducida.
- Conxuntos de vehículos acoplados compostos por, un vehículo tractor dos que autoriza a conducir o permiso da clase B, e un remolque cuia masa máxima autorizada exceda de 750 kg, sempre que a masa máxima autorizada do conxunto non exceda de 4.250 kg.
- Vehículos especiais agrícolas autopropulsados ou os seus conxuntos sen ningunha restricción.
- Vehículos especiais non agrícolas ou os seus conxuntos cuia velocidad máxima autorizada non exceda de 40 km/h e a súa masa máxima autorizada non exceda de 3.500 kg.

Idade mínima: 18 años, pero ata os 21 anos non autorizará a conducir vehículos de tres rodas e cuadriciclos cuia potencia máxima exceda de 15 kilovatios.

Probas a realizar:
● Examen Teórico (en caso de non ser titular do Permiso A1, A2 o A).
● Examen de Circulación.

Permiso B+E

Permite a conducción de conxuntos de vehículos acoplados compOstos por un vehículo automóvil dos que autoriza a conducir o permiso da clase B e un remolque cuia masa máxima autorizada exceda de 750 kilogramos, sempre que o conxunto non poida ser conducido cun permiso da clase B.

Permiso C1

Habilita a condución pola vía pública de:
- Automóbiles cuia masa máxima autorizada exceda de 3.500 kg e non sobrepase os 7.500 kg e cuio número de asientos, incluído o do conductor non exceda de nove.
- Estes automóbiles poderán levar enganchado un remolque cuia masa máxima autorizada non exceda os 750 g.

Idade mínima para obtelo: 18 años e ser titular do permiso B en vigor.

Probas a realizar:

• Examen Teórico Específico e de mantemento do automóbil.
• Maniobras en circuito pechado, composto de maniobras de arranque en rampa, marcha atrás en curva, aproximación a muelle de carga e estacionamento en línea.
• Circulación en via publica.

A obtención de este permiso non implica a concesión do A1, A, C, D1, D, E. A obtención deste permiso implica a concesión do BTP.

C1 + E

Conxuntos de vehículos acoplados compostos por un vehículo automóvil dos que autoriza a conducir o permiso da clase C1 e un remolque cuia masa máxima autorizada exceda de 750 kg, sempre que a masa máxima autorizada do conxunto así formado non exceda de 12.000 kg e que a masa máxima autorizada do remolque non sexa superior á masa en vacío do vehículo tractor.

Permiso C

Habilita a conducción pola vía pública de:

- Automóbiles cuia masa máxima autorizada exceda de 3.500 kg e cuio número de asientos, incluido o do conductor, non exceda de nove. Estes automóbiles poderán levar enganchado un remolque ou semiremolque cuia masa máxima autorizada non exceda de 750 kg.

Idade mínima: 21 años (18 en caso de ter Certificado de Aptitude Profesional) e ser titular dun permiso B en vigor.

Probas a realizar

• Teórico de especifico e mantemento do automóbil (se o aspirante é titular do permiso C1 e ten máis de 21 anos está exento desta proba).
• Circuito pechado, composto das probas de arranque en rampa, marcha atrás en xiro, estacionamento en líña e aproximación en marcha atrás a muelle de carga.
• Circulación en vía publica.

A obtención deste permiso non implica a concesión do A1, A, D1, D, E

A obtención deste permiso implica a concesión do C1 y BTP

C + E

Concuntos de vehículos acoplados, compostos por un vehículo automóvil dos que autoriza a conducir o permiso da clase C e un remolque ou semiremolque xa sexa lixeiro (igual ou menor de 750kg) ou pesado (maior de 750kg.)

Permiso D1

Habilita a conducción pola vía pública de:

- Automóbiles destinados ao transporte de persoas cuio número de asientos, incluido o do conductor, sexa superior a nueve e non exceda de dezasete. Estes automóbiles poderán levar enganchado un remolque cuia masa máxima autorizada non exceda de 750 kg.

Idade mínima para obtelo: 24 anos e ser titular do permiso B en vigor.

Probas a realizar

• Teórico específico.
• Maniobras en circuito pechado, composto polas maniobras de arranque en rampa, marcha atrás en curva e estacionamento en liña. (Se o aspirante é titular de un permiso da clase C1 ou C estará exento destas probas)
• Circulación en via pública.

A obtención deste permiso non implicará a concesión do A1, A, BTP, C1, C, D, E.

D1 + E

Conxunto de vehículos acoplados compostos por un vehículo automóbil dos que autoriza a conducir o permiso da clase D1 e un remolque cuia masa máxima autorizada exceda de 750 kg seempre que:

- Por unha parte, a masa máxima autorizada do conxunto formado non exceda de 12.000 kg e a masa máxima autorizada do remolque non sexa superior á masa en vacío do vehículo tractor.

- Por outra, que o remolque non se utilice para o transporte de persoas.

Permiso D

Habilita a conducción pola vía pública de:

- Automóbiles destinados ao transporte de persoas cuio número de asientos, incluído o do condutor, sexa superior a nove. Estes automóbiles poderán levar enganchado un remolque cuia masa máxima autorizada non exceda dos 750 kg.
- Trolebuses.

Idade mínima para obtelo: 24 anos e ser titular do permiso B en vigor.

Probas a realizar
• Teórico específico. (Se o aspirante é titular do permiso D1 estará exento desta proeba)
• Maniobras en circuito pechado
• Circulación en vía pública.
A obtención deste permiso non implica a concesión do A1, A, C1, C, E. A obtención deste permiso implica a concesión do D1 e do BTP.

Permiso E

Habilita a conducción pola vía pública de:

- Autoriza a conducción por vías publicas de conxuntos de vehículos formados por un remolque ou semiremolque de máis de 750kg de Masa Máxima Autorizada.

Idade mínima para obtelo: 18 anos para o B+E. 18 anos para o C1+E y C+E con Certificado de Aptitude Profesional. 21 anos para o D1+E, D+E, C1+E y C+E. Ser titular do permiso para o que se solicite o E.

Probas a realizar:
• Teórico especifico.
• Maniobras en circuito pechado, formado polas maniobras de marcha atrás en curva, alonxamento e achegamento en liña recta do concunto e acoplamento e deasacoplamento de remolque ou semirremolque.
• Circulación en via pública. Se o aspirante é titular dun permiso C1+E, D1+E o D+E e solicita o C+E está exento da proba teórica. Se o aspirante é titular dun permiso C1+E e solicita o D1+E ou D+E está exento da proba teórica.

Autorización BTP

Habilita para a conducción pola vía pública de:
- Vehículos especiais.
- Vehículos prioritarios.
- Taxis.
- Turismos de transporte escolar.
- Turismos de alquiler con conductor.

Idade mínima para obtelo:18 anos, ser titular do permiso da clase B en vigor e ter un ano de antigüidade no permiso B (o ano de antigüedade pode ser sustituído por un Certificado de Aptitude Profesional).

Probas a realizar:
• Teórico específico de 20 preguntas nun tempo de 20 minutos.

A obtención dos permisos C1, C, D1 e D implican a concesión do permiso BTP.